بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۴

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
سایت ناشر http://www.irmf.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.