شاخص نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

این داده از جداول شماره ۱ در صفحات ۶، ۱۲، ۲۰ و ۲۹ چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جداول شماره ۱ در صفحات ۶، ۱۲، ۲۰ و ۲۹ چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.