فهرست مکان‌های طبیعی و فرهنگی ثبت شده ایران در یونسکو تا آخر سال ۲۰۱۹

این داده از سایت رسمی یونسکو گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل فهرست مکان‌های طبیعی و فرهنگی ثبت شده ایران در یونسکو تا آخر سال ۲۰۱۹
توضیح

این داده از سایت رسمی یونسکو گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر یونسکو
سایت ناشر http://whc.unesco.org/en/statesparties/IR/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.