تعداد و مدل ایستگاه‌های پایش كیفی هوای محیط زیست كل كشور سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد و مدل ایستگاه‌های پایش كیفی هوای محیط زیست كل كشور سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان حفاظت محیط زیست
سایت ناشر https://www.doe.ir/Portal/Home/default.aspx
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.