جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر شاغل باسواد برحسب دوره یا مدرک تحصیلی به تفکیک جنس و استان در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول شماره ۴۱ در صفحات ۲۷۱ تا ۲۸۸، نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر شاغل باسواد برحسب دوره یا مدرک تحصیلی به تفکیک جنس و استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۱ در صفحات ۲۷۱ تا ۲۸۸، نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.