تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۹۳ و ۱۹۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.