وضعیت پروژه های بزرگ در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - شستا - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

این داده از جدول ۴-۶ در صفحه ۱۴۴ از گزارش « وضعیت پروژه های بزرگ در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - شستا - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل وضعیت پروژه های بزرگ در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - شستا - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۴-۶ در صفحه ۱۴۴ از گزارش « وضعیت پروژه های بزرگ در دست اجرای شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - شستا - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان تأمین اجتماعی
سایت ناشر https://tamin.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.