میزان تولید انواع سموم شیمیایی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

این داده از جدول ۱-۳-۶ در صفحه ۴۹، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان تولید انواع سموم شیمیایی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول ۱-۳-۶ در صفحه ۴۹، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.