آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۲-۲ در صفحه ۱۳۱ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۲-۲ در صفحه ۱۳۱ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.