مهاجران واردشده، خارج شده بین استانی و كل مهاجران به تفكیک استان طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهاجران واردشده، خارج شده بین استانی و كل مهاجران به تفكیک استان طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول ۲-۲ در صفحه ۲۱، مهاجرت‌های داخلی کشور، در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.