تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶

این داده از جدول ۲۲-۹ در صفحه ۳۴۲ از گزارش «تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۲۲-۹ در صفحه ۳۴۲ از گزارش «تعداد معادن درحال بهره برداری کشور دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، وقوع حادثه و افراد حادثه دیده بر حسب استان: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.