متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.