متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣٨٨، استخراج شده است. (نماگرهای اقتصادی شماره ۵۹، سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸)

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.