درصد ثبت چندقلوزایی در گیلان - ۱۳۹۸

این داده از صفحه ۴۲ از گزارش «درصد ثپت چندقلوزایی در گیلان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد ثبت چندقلوزایی در گیلان - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از صفحه ۴۲ از گزارش «درصد ثپت چندقلوزایی در گیلان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.