متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور برحسب سطح مهارت و استان: ۱۳۹۶

این داده از جدول ۲۰-۹ در صفحه ۳۴۰ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور برحسب سطح مهارت و استان: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور برحسب سطح مهارت و استان: ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۲۰-۹ در صفحه ۳۴۰ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری کشور برحسب سطح مهارت و استان: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.