تعداد شهرهای مورد بررسی در سال های پايه مختلف - ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۵

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد شهرهای مورد بررسی در سال های پايه مختلف - ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد شهرهای مورد بررسی در سال های پايه مختلف - ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد شهرهای مورد بررسی در سال های پايه مختلف - ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1353
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.