تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.