تعداد خانوار عشاير کشور بر حسب استان در سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد خانوار عشاير کشور بر حسب استان در سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1366
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.