تعداد مطبوعات برحسب محل و فاصله‌ انتشار از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۱

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد مطبوعات برحسب محل و فاصله‌ انتشار گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد مطبوعات برحسب محل و فاصله‌ انتشار از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد مطبوعات برحسب محل و فاصله‌ انتشار گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1344
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.