تعداد ازدواج‌های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد ازدواج‌های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۵ صفحه ۵۴۰ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.