Data Dictionary

Column Type Label شرح
استان text
مرد - کمتر از ۱۵ سال (نفر) numeric
مرد - ۱۵ تا ۱۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۲۰ تا ۲۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۲۵ تا ۲۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۳۰ تا ۳۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۳۵ تا ۳۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۴۰ تا ۴۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۴۵ تا ۴۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۵۰ تا ۵۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۵۵ تا ۵۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۶۰ تا ۶۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۶۵ تا ۶۹ سال (نفر) numeric
مرد - ۷۰ تا ۷۴ سال (نفر) numeric
مرد - ۷۵ سال و بیشتر (نفر) numeric
ناموجود numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 12 دسامبر 2019
ایجاد شده 12 دسامبر 2019
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده