تعداد اماکن ورزشی به تفکیک نوع مکان در سال ۱۳۹۸

این داده از جدول ۲۸-۱۹ در صفحه ۷۳۲ از گزارش «تعداد اماکن ورزشی به تفکیک نوع مکان: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد اماکن ورزشی به تفکیک نوع مکان در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲۸-۱۹ در صفحه ۷۳۲ از گزارش «تعداد اماکن ورزشی به تفکیک نوع مکان: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.