تعداد بازدیدکنندگان بناهای تاریخی در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد بازدیدکنندگان بناهای تاریخی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.