درصد توزیع متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران بر حسب گروه‌های مختلف هزینه در طبقات درآمد پولی ناخالص در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول ۴۱ در صفحه ۷۲،‌ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد توزیع متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران بر حسب گروه‌های مختلف هزینه در طبقات درآمد پولی ناخالص در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۴۱ در صفحه ۷۲،‌ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.