درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ده ساله تا پایان مهر ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ده ساله تا پایان مهر ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۲ ماهنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران مهر ۹۸ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان هواشناسی کشور
سایت ناشر http://www.irimo.ir/far/index.php
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.