درصد خانوارها‌ی روستایی بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه در طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۶۸، نتایج آمارگیر هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد خانوارها‌ی روستایی بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه در طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۶۸، نتایج آمارگیر هزینه و درامد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.