درصد خانوارها‌ی شهری بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه در سال ۱۳۹۲

این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۶۸، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد خانوارها‌ی شهری بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۸-۱ در صفحه ۶۸، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.