عملكرد امور سموم و نظارت فنی در سال‌های ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

این داده از جدول ۱-۴-۱۵ در صفحه ۷۵، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل عملكرد امور سموم و نظارت فنی در سال‌های ۱۳۹۲ و۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول ۱-۴-۱۵ در صفحه ۷۵، جلد دوم آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.