جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۳ در صفحه ۲۵ از گزارش «جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۲۵ از گزارش «جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب سن جنس و وضع سکونت - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.