جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و سن و به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و سن و به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۸ در صفحه ۸۳،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.