جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور برحسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۳، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور برحسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۳، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده‌ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.