جمعیت ایران از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت ایران از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی وردومیترز گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1333
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldometers.info/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.