مقایسه ظرفیت تولید اسمی و واقعی شرکت پالایش نفت بندرعباس - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۴-۱۰ در صفحه ۱۴۹ از گزارش «مقایسه ظرفیت تولید اسمی و واقعی شرکت پالایش نفت بندرعباس - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقایسه ظرفیت تولید اسمی و واقعی شرکت پالایش نفت بندرعباس - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۴-۱۰ در صفحه ۱۴۹ از گزارش «مقایسه ظرفیت تولید اسمی و واقعی شرکت پالایش نفت بندرعباس - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان تأمین اجتماعی
سایت ناشر https://tamin.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.