شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درسال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول شماره ۲ در صفحه ۲۱ شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درسال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۲ در صفحه ۲۱ شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال ١٣٩۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.