شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در سال‌ ۱۳۸۴

این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣۸۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در سال‌ ۱۳۸۴
توضیح

این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دی ماه ١٣۸۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.