مراکز ارائه دهنده مراقبت‌های اولیه بهداشتی

این داده از جدول ۶-۱۸ در صفحه ۶۸۸ از گزارش «مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مراکز ارائه دهنده مراقبت‌های اولیه بهداشتی
توضیح

این داده از جدول ۶-۱۸ در صفحه ۶۸۸ از گزارش «مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.