توزیع سطح محصولات زراعی كشور به تفکیک استانی در سال زراعی ۱۳۹۱ و۱۳۹۲

این داده از جدول شماره ۱-۱ در صفحه ۸، آمارنامه کشاورزی، جلد اول: محصولات زارعی، سال زراعی ۱۳۹۱-۹۲ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع سطح محصولات زراعی كشور به تفکیک استانی در سال زراعی ۱۳۹۱ و۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۱-۱ در صفحه ۸، آمارنامه کشاورزی، جلد اول: محصولات زارعی، سال زراعی ۱۳۹۱-۹۲ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.