اطلاعات استانی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل اطلاعات استانی براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.