تعداد و مساحت اراضی زراعی بهره برداری‌ها به تفكیک آبی و دیم بر حسب استان در سال ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۱۸ در صفحه ۵۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مساحت اراضی زراعی بهره برداری‌ها به تفكیک آبی و دیم بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۸ در صفحه ۵۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.