تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های با زمین دیم بر حسب استان در سال ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۱۲ در صفحه ۴۸ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های با زمین دیم بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۲ در صفحه ۴۸ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.