تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی كشاورزی در سال ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۹ در صفحه ۴۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مساحت بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی كشاورزی در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۹ در صفحه ۴۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.