شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ايران به تفكيک سه ماهه در سالهای مختلف - ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحه ۵ از گزارش «شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ايران به تفكيک سه ماهه در سالهای مختلف - ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ايران به تفكيک سه ماهه در سالهای مختلف - ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۵ از گزارش «شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ايران به تفكيک سه ماهه در سالهای مختلف - ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.