درصد ولادت های ثبت شده جاری به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهری و روستایی - خوزستان - ۱۳۹۸

این داده از صفحه ۲۴ از گزارش «درصد ولادت های ثبت شده جاری به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهری و روستایی - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد ولادت های ثبت شده جاری به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهری و روستایی - خوزستان - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از صفحه ۲۴ از گزارش «درصد ولادت های ثبت شده جاری به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهری و روستایی - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.