ولادت ثبت شده طی سالهای ۱۳۹۸ نا ۱۳۹۱

این داده از صفحه ۱۸ از گزارش «ولادت ثبت شده طی سالهای ۱۳۹۸ نا ۱۳۹۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ولادت ثبت شده طی سالهای ۱۳۹۸ نا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۱۸ از گزارش «ولادت ثبت شده طی سالهای ۱۳۹۸ نا ۱۳۹۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.