ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۲۰ از گزارش «ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۲۰ از گزارش «ازدواج های ثبت شده برحسب گروههای سنی زوج و زوجه - ۱۳۹۴» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.