Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان text
جمع numeric
کمتر از ۱۵ سال numeric
۱۹ - ۱۵ سال - مرد numeric
۲۴ - ۲۰ سال - مرد numeric
۲۹ - ۲۵ سال - مرد numeric
۳۴ - ۳۰ سال - مرد numeric
۳۹ - ۳۵ سال - مرد numeric
۴۴ - ۴۰ سال - مرد numeric
۴۹ - ۴۵ سال - مرد numeric
۵۴ - ۵۰ سال - مرد numeric
۵۹ - ۵۵ سال - مرد numeric
۶۴ - ۶۰ سال - مرد numeric
۶۹ - ۶۵ سال - مرد numeric
۷۴ - ۷۰ سال - مرد numeric
۷۹ - ۷۵ سال - مرد numeric
۸۰ سال و بیشتر - مرد numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 16 دسامبر 2021
ایجاد شده 16 دسامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned