تعداد ازدواج - طلاق ثبت شده در استان بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج و طلاق - ۱۳۹۸

این داده از جدول آ - ۹ در صفحه 52 از گزارش «تعداد ازدواج - طلاق ثبت شده در استان بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج و طلاق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد ازدواج - طلاق ثبت شده در استان بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج و طلاق - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول آ - ۹ در صفحه 52 از گزارش «تعداد ازدواج - طلاق ثبت شده در استان بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج و طلاق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.