تعداد ولادت های ثبت شده به تفکيک چند قلوزايی به تفکيک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۳۸ از گزارش «تعداد ولادت های ثبت شده به تفکيک چند قلوزايی به تفکيک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد ولادت های ثبت شده به تفکيک چند قلوزايی به تفکيک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۳۸ از گزارش «تعداد ولادت های ثبت شده به تفکيک چند قلوزايی به تفکيک شهرستان - هرمزگان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.