تعداد مراجعه‌کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا در سال ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۴-۱۸ در صفحه ۶۹۸ از گزارش «تعداد مراجعه کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد مراجعه‌کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۴-۱۸ در صفحه ۶۹۸ از گزارش «تعداد مراجعه کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.