ولادت ثبت شده به تفكیک جنس، شهری، روستایی، گروه سنی مادران استان - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۴ در صفحه ۲۳ از گزارش «ولادت ثبت شده به تفكیک جنس، شهری روستایی، گروه سنی مادران استان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ولادت ثبت شده به تفكیک جنس، شهری، روستایی، گروه سنی مادران استان - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۲۳ از گزارش «ولادت ثبت شده به تفكیک جنس، شهری روستایی، گروه سنی مادران استان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.