توزیع نسبی برآورد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱

این داده از جدول شماره ۷ در صفحه ۳۳ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۱ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع نسبی برآورد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول شماره ۷ در صفحه ۳۳ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۱ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.